LUẬT GIA ĐÌNH CÓ HÔN THÚ HOẶC KHÔNG HÔN THÚ

H.T.T Law Firm chuyên về các dịch vụ liên quan đến Luật gia đình có hôn thú hoặc không hôn thú như:

  • Ly thân, Ly dị: song phương, đơn phương và khiếm diện tại Úc hoặc tại Việt Nam
  • Chia tài sản cho vợ chồng có hôn thú hoặc không hôn thú
  • Chia tài sản qua thỏa thuận chính thức hoặc qua tiến trình của Tòa Án.
  • Xin phụ cấp cho người phối ngẩu
  • Phân chia nhà cửa, tài sãn có hoặc không có sự can dự của các cấp hòa giải hoặcTòa Án.
  • Những tiến trình có liên quan đến phụ cấp cho con cái.
  • Sắp xếp thỏa thuận về việc thăm con cái.
  • Chia tài sản bằng cách lập hợp đồng.
  • Điều kiện chia tài sản
  • Nộp đơn xin chứng nhận tình trạng độc thân, giấy hôn thú hoặc thay đổi tên họ người lớn hoặc trẻ em dưới 18 tuổi