THÔNG DỊCH, PHIÊN DỊCH & CHỨNG THỰC GIẤY TỜ

H.T.T Law Firm có thể giúp đở quý vị về dịch thuật và công chứng tấc cả loại giấy tờ như: thư từ, lời khai, Lời Tuyên Khai Pháp Định, Lời Khai xử dụng trong Tòa, bằng cấp, giấy tờ cá nhân (giấy khai sanh, khai tử, hôn thú etc…)

Chúng tôi có một nhóm thông dịch và phiên dịch viên chuyên nghiệp NAATI cấp III cho các vụ kiện tụng, tranh cải trong các cấp Tòa Án