LUẬT THƯƠNG MẠI

H.T.T Law Firm đảm trách các dịch vụ sau:

  • Bán cửa tiệm , cửa hàng hay các thương vụ khác
  • Mua cửa tiệm, cửa hàng hay các thương vụ khác.
  • Xin gia hạn thêm thời gian mướn hoặc cho sang lại cứa tiệm .
  • Sang hoặc cho mướn cửa tiệm, cửa hàng hay các thương vụ khác
  • Soạn thảo hợp đồng buôn bán hay các giấy tờ có liên quan đến việc bảo trợ.
  • Tranh tụng luật thương mại tại Tòa
  • Cố vấn bảo vệ quyền lợi trên các vấn đề có liên quan đến thương vụ của bạn