LẬP DI CHÚC THỪA HƯỞNG TÀI SẢN

H.T.T Law Firm có nhiều phương thức đơn giản và ít tốn kém nhất trong việc lập Di Chúc.  Chúng tôi chuyên lo các dịch vụ sau đây:

  • Soạn thảo và bổ túc thêm chi tiết để cập nhật Di Chúc mới nhất
  • Nộp đơn lên Tòa xin thừa hưởng gia tài.
  • Giúp đở trong vấn đề tranh chấp tài sản trong tờ Di Chúc.
  • Nộp đơn xin thừa hưởng hoặc tranh chấp tài sản trong tờ Di Chúc.
  • Giải quyết tài sản cho những người được thừa hưởng trong tờ Di Chúc
  • Thưa kiện tranh chấp tại Tòa Thượng Thẩm

Chúng tôi cố gắng thông báo cho Qúy Vị biết tiến trình phân chia tài sản cho những người được thừa hưởng gia tài theo tờ Di Chúc vì chúng tôi hiểu rằng Qúy Vị đang trải qua một thời kỳ rất đau khổ.